Nowe stroje – współpraca z GOPS

Wielką radość sprawiły organizatorom i prowadzącym wioskę użyczenie strojów  tematycznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świekatowie.

 

 

 

 

 

 

 

 O podsumowaniu projektu systemowego piszą w BIG-u  nr 1/36 K. Karolczyk i A.Orfin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świekatowie, dostrzegając inicjatywę mieszkańców Janiej Góry w budowaniu wsi tematycznej postanowił wesprzeć lokalną społeczność i w 2011r. wystąpił do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z wnioskiem o dofinansowanie działań mających na celu stworzenie warunków do zdobycia nowych umiejętności przydatnych w podniesieniu atrakcyjności turystycznej Wioski Chlebowej w Janiej Górze. W projekcie udział wzięły nie tylko mieszkanki Janiej Góry, ale również zaangażowały się kobiety z pozostałych sołectw Gminy Świekatowo.

Od czerwca do grudnia br. uczestniczki brały udział w następujących warsztatach:

–        gry scenicznej i pedagogiki zabawy;

–        wyrobu z siana, słomy, mchu;

–        wyrobu ozdób ze sznurka i drzewa;

–        wyrobu ozdób z masy solnej i ciasta chlebowego;

–        technik ozdabiania przedmiotów z drzewa, szkła, metalu, tkanin;

–        kulinarne,

oraz prezentacjach:

–        idei i zasad funkcjonowania wiosek tematycznych w Polsce i Europie;

–        organizowania produktu turystycznego;

–        autoprezentacji.

W ramach pierwszych zajęć warsztatowych Panie opracowały grę plenerową pn. ”Stracha pokonamy chleba nie oddamy”. Uczestniczki projektu aktywnie zaangażowały się w udział i zaprezentowały swoje dzieło między innymi zaproszonym dzieciom i młodzieży z Gminy Rojewo, które jednocześnie brały aktywny udział w grze plenerowej. Uczestnicy zabawy zapoznali się z rodzajami zbóż, zwyczajami i czynnościami związanymi z przygotowaniem ciasta chlebowego oraz z jego wypiekiem. W związku z brakiem kostiumów GOPS w Świekatowie wystąpił z pismem do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, będącego Instytucją Pośredniczącą II stopnia dla działania VII PO KL w woj. Kujawsko-pomorskim, w celu otrzymania zgody na zakup 29 kompletów strojów. Zlecono zaprojektowanie i wykonanie kostiumów Studiu Projektu i Szycia „NATIA” w Trzebnicy. Stroje przekazano Towarzystwu Rozwoju Gminy w Świekatowie, aby służyły  kultywowaniu lokalnych tradycji.

We wrześniu odbył się dwudniowy wyjazd studyjny do wsi tematycznych w woj. zachodniopomorskim („Wioska Labiryntów i Źródeł” w Paprotach, „Wioska Bajek i Rowerów” w Podgórkach, „Wioska Hobbitów” w Sierakowie Sławieńskim). Liderzy zapoznali uczestniczki z funkcjonowaniem wsi bazujących na doznaniach i emocjach. Rozmawiano jak wykorzystywać walory przyrodnicze i zaangażowanie mieszkańców w budowanie aktywnej społeczności wiejskiej.

14 grudnia 2011r. w Urzędzie Gminy w Świekatowie odbyło się spotkanie  podsumowujące realizację projektu systemowego  „Razem możemy więcej – czas na aktywność w Gminie Świekatowo”. Działania zostały zrealizowane dzięki wsparciu z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnemu Kapitał Ludzki. Uczestniczki nabyły umiejętności, które będą mogły wykorzystywać w pracy na rzecz Wioski Chlebowej, jak również we własnych gospodarstwach domowych.

Close Menu